ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך

ויבואו ישראל ואני עוד ימים לפני מפני לי ארץ כאשר בין אין לעשות וייתן מעל וילך את חרב בן עמי משה הזה מאות עליי עם עשה היא שלמה הוא אם לכל דויד אלה הבית המה העיר אחרי אותו אהרון העם רבים ועל והוא ירושלים גם ציווה מים מה ויקרא אתם כה אלוהיך ועד אביו טוב ואין מצריים אלף נאום נתן הארץ לבית זה רוח ביד וישלח למען בית שנה צבאות וכל לה כי אמר נא ותאמר ועתה עליה גדול דבר ואם אתכם עד עשרים עליהם פלשתים יעקוב בו עולם אל הלוא או הכוהן עליו ואל הזאת וייקח יהיה אלוהי דברי לו יום מאוד ובני ליהוה יהודה וידבר וגם כל אדם להם אדוני יהוה אותם ולא אליי עשר הם היום בנו מלך בא אחד שנים האלה תחת לאמור ויבוא סביב בכל ואת לא אליהם לב הנה דיבר ואתה דרך הכוהנים בת לעולם זאת שם לבני ויאמרו ויאמר על כסף אבי כול מי ויהי אליך והנה בתוך בבל שני ההוא ויעש בבית הדבר והיה בה לנו אליו בארץ פרעה די לכן כן אנוכי הנני אלוהים לך האלוהים זהב מן אתה היה לחם יוסף עשרה אדוניי אשר המלך ביום איש שבע השמיים שאול אישה אלוהינו בני לכם אחת יהושוע אני פני הגויים אף