דברים - פרק ג - פסוק ו הדפסה
ונחרם אותם--כאשר עשינו, לסיחון מלך חשבון:  החרם כל-עיר מתים, הנשים והטף.