יהושוע - פרק ג - פסוק י הדפסה
ויאמר יהושוע--בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם; והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החיתי ואת-החיווי, ואת-הפריזי ואת-הגרגשי, והאמורי, והיבוסי.