יהושוע - פרק ה - פסוק ח הדפסה
ויהי כאשר-תמו כל-הגוי, להימול; ויישבו תחתם במחנה, עד חיותם.