בראשית - פרק כב - פסוק י הדפסה
וישלח אברהם את-ידו, וייקח את-המאכלת, לשחוט, את-בנו. 

אברהם שומע את צווי אלוהים ולוקח את הסכין כדי לשחוט את יצחק.