שמואל ב - פרק ה - פסוק א הדפסה
ויבואו כל-שבטי ישראל, אל-דויד--חברונה; ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו.