שמואל ב - פרק ה - פסוק כב הדפסה
ויוסיפו עוד פלשתים, לעלות; ויינטשו, בעמק רפאים.