שמואל ב - פרק ה - פסוק כג הדפסה
וישאל דויד ביהוה, ויאמר לא תעלה; הסב, אל-אחריהם, ובאת להם, ממול בכאים.