שמואל ב - פרק ו - פסוק ט הדפסה
ויירא דויד את-יהוה, ביום ההוא; ויאמר, איך יבוא אליי ארון יהוה.