שמואל ב - פרק יב - פסוק י הדפסה
ועתה, לא-תסור חרב מביתך--עד-עולם:  עקב, כי בזיתני, ותיקח את-אשת אורייה החיתי, להיות לך לאישה. 

לא להרוג אנשים אחרים חפים מפשע