מלכים א - פרק א - פסוק מט הדפסה
ויחרדו, ויקומו, כל-הקרואים, אשר לאדונייהו; וילכו, איש לדרכו.