ישעיהו - פרק ב - פסוק ד הדפסה
ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים; וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות--לא-יישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. 

שיהיה שלווה בארץ ושלא יהיו עוד מלחמות ,ולאוהב איש את רעהו,ושלא יהיה סררה(ויכוחים) בישראל