ישעיהו - פרק ב - פסוק ח הדפסה
ותימלא ארצו, אלילים:  למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו.