ישעיהו - פרק ג - פסוק טו הדפסה
מה-לכם תדכאו עמי, ופני עניים תטחנו:  נאום-אדוניי יהוה, צבאות.