ישעיהו - פרק ו - פסוק יג הדפסה
ועוד בה עשירייה, ושבה והייתה לבער:  כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת בם--זרע קודש, מצבתה.