שמות - פרק ה - פסוק יב הדפסה
ויפץ העם, בכל-ארץ מצריים, לקושש קש, לתבן.