איוב - פרק א - פסוק יא הדפסה
ואולם שלח נא ידך, וגע בכל אשר לו--אם לא על פניך, יברכך. 

החברה החליטו