איוב - פרק ג - פסוק ה הדפסה
  יגאלוהו, חושך וצלמוות--תשכון-עליו עננה;    יבעתוהו, כמרירי יום.