איוב - פרק ו - פסוק ב הדפסה
  לו--שקול יישקל כעשי;    והוותי, במאזניים ישאו-יחד.