דנייאל - פרק א - פסוק יח הדפסה
ולמקצת, הימים, אשר-אמר המלך, להביאם; ויביאם שר הסריסים, לפני נבוכדנאצר.