התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ונבוכדנאצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחוותא אדרגזריא גדבריא דתבריא, תפתיא, וכול, שלטוני מדינתא--למיתי לחנוכת צלמא, די הקים נבוכדנאצר מלכא.