התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק ל

שיתוף
בה-שעתא, מילתא ספת על-נבוכדנאצר, ומן-אנשא טריד, ועשבא כתורין ייכול ומטל שמיא גשמיה יצטבע--עד די שעריה כנשרין רבה, וטפרוהי כציפרין.