התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק י

שיתוף
יתבררו ויתלבנו וייצרפו, רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל-רשעים; והמשכילים, יבינו.