התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
וגם מה-אתם לי, צור וצידון, וכול, גלילות פלשת; הגמול, אתם משלמים עליי, ואם-גומלים אתם עליי, קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם. 

במהרה בימינו