בראשית - פרק יב - פסוק א הדפסה
ויאמר יהוה אל-אברם, לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל-הארץ, אשר אראך. 

זה פסוק יפה מאוד.