בראשית - פרק יב - פסוק ו הדפסה
ויעבור אברם, בארץ, עד מקום שכם, עד אילון מורה; והכנעני, אז בארץ. 

מרמז עליתי ארצה.