בראשית - פרק יג - פסוק ב הדפסה
ואברם, כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב. 

אברהם הפך להיות איש עשיר ביזכות ה'