בראשית - פרק טו - פסוק ב הדפסה
ויאמר אברם, אדוניי יהוה מה-תיתן-לי, ואנוכי, הולך ערירי; ובן-משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. 

כי זה מענין אותי