יהושוע - פרק ב - פסוק ו הדפסה
והיא, העלתם הגגה; ותטמנם בפשתי העץ, הערוכות לה על-הגג.