בראשית - פרק יט - פסוק ג הדפסה
ויפצר-בם מאוד--ויסורו אליו, ויבואו אל-ביתו; ויעש להם משתה, ומצות אפה ויאכלו. 

אני אוהבת מאד לארח אורחים