שופטים - פרק ה - פסוק יד הדפסה
מני אפריים, שורשם  מלק,    אחריך בנימין, בעממיך;    מני  יר, ירדו מחוקקים,    ומזבולון, מושכים בשבט  פר.