ישעיהו - פרק ג - פסוק ד הדפסה
ונתתי נערים, שריהם; ותעלולים, ימשלו-בם.