ישעיהו - פרק ה - פסוק יא הדפסה
הוי משכימי בבוקר, שיכר ירדופו; מאחרי בנשף, יין ידליקם.