ישעיהו - פרק ה - פסוק יח הדפסה
הוי מושכי העוון, בחבלי השוא; וכעבות העגלה, חטאה.