ישעיהו - פרק ט - פסוק ח הדפסה
וידעו העם כולו, אפריים ויושב שומרון, בגאווה ובגודל לבב, לאמור.