בראשית - פרק ד - פסוק ח הדפסה
ויאמר קין, אל-הבל אחיו; ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל-הבל אחיו ויהרגהו. 

לפי דעתי הפסוק אומר:
שקין ואחיו הבל היו בשדה , קין קם והרג את הבל אחיו.