יחזקאל - פרק ז - פסוק יא הדפסה
החמס קם, למטה-רשע; לא-מהם ולא מהמונם, ולא מהמהם--ולא-נוה בהם. 

קשור החמס כמטה רשע--נבואה מתגשמת.