בראשית - פרק ה - פסוק יז הדפסה
ויהיו, כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמונה מאות שנה; וימות.