תהילים - פרק יח - פסוק מ הדפסה
  ותאזרני חיל, למלחמה;    תכריע קמיי תחתיי.