תהילים - פרק יח - פסוק מט הדפסה
  מפלטי, מאויביי:    אף מן-קמיי, תרוממני; מאיש חמס, תצילני.