איוב - פרק ג - פסוק יא הדפסה
  למה לא מרחם אמות;    מבטן יצאתי ואגווע.