איוב - פרק ה - פסוק יז הדפסה
  הנה אשרי אנוש, יוכיחנו אלוה;    ומוסר שדיי, אל-תמאס.