איוב - פרק ו - פסוק ז הדפסה
  מאנה לנגוע נפשי;    המה, כדווי לחמי.