איוב - פרק ז - פסוק ב הדפסה
  כעבד ישאף-צל;    וכשכיר, יקווה פועלו.