התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
וקשרתם לאות, על-ידך; והיו לטוטפות, בין עיניך. 

התפילין הם החיבור שלנו היומיומי אל הקבה.