התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק יג

שיתוף
ואהבך, ובירכך והרבך; ובירך פרי-בטנך ופרי-אדמתך דגנך ותירושך ויצהרך, שגר-אלפיך ועשתרות צאנך, על האדמה, אשר-נשבע לאבותיך לתת לך. 

להצלחת רותם יעקב בת שרה