התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק טז -

פסוק ל

שיתוף
ויאמר שמשון, תמות נפשי עם-פלשתים, ויט בכוח, וייפול הבית על-הסרנים ועל-כל-העם אשר-בו; ויהיו המתים, אשר המית במותו, רבים, מאשר המית בחייו. 

שמשון אמר זאת לפני מותו, הוא מת - אך המית גם את אוייביו, שצחקו לשביו.