התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
זכריה - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
מי-אתה הר-הגדול לפני זרובבל, למישור; והוציא, את-האבן הראשה--תשואות, חן חן לה. 

אין מי או מה שיוכל לעמוד בדרכן של מי שמגשים את תפקידו בחיים בכל כח רצונו