התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ד -

פסוק טז

שיתוף
אדיין דנייאל די-שמיה בלטשאצר, אשתומם כשעה חדה, ורעיונוהי, יבהלוניה; עני מלכא ואמר, בלטשאצר חלמא ופשרי אל-יבהלך, עני בלטשאצר ואמר, מראי חלמא לשנאך ופשריה לערך. 

tbh kt husg, tck zv pxue ngbhhi